Dagsarkiv: 12 mars, 2020


Kontinuerliga funktioner samt diskreta funktioner 2

Kontinuerliga och diskuntinuerliga funktioner, samt diskreta funktioner

Kontinuerlig funktion

En funktion är kontinuerlig om dess graf är sammanhängande för alla värden som tillhör definitionsmängden. Med sammanhängande betyder att det går att rita grafen utan att lyfta pennan. 

Observera att exempelvis f(x)=1/x också är kontinuerlig, trots att hela grafen inte hänger ihop. Detta beror på att x=0 inte tillhör definitionsmängden (nämnaren får aldrig vara 0) och därför spelar det ingen roll att det sker ett “hopp” precis där. Funktionen är kontinuerlig (sammanhängande) för x < 2 och för x > 2, vilket innebär att den är det för alla x som tillhör definitionsmängden, alltså för alla x som funktionen gäller för.

Kontinuerlig, trots att det inte ser ut så:


f(x)=1/x

Diskret funktion

En funktion är diskret om ingående värden på x är diskreta. Med diskreta värden menas att de är åtskilda värden, exempelvis heltal.

Diskreta funktioner är funktioner som bara gäller för exempelvis heltal.

Ett exempel kan vara en funktion för intäkter, som beror på antalet sålda produkter (vi kan ej sälja 3,18 produkter, bara heltal). Ett annat exempel är en funktion för arean av figur n, där vi har en följd av växande figurer. Funktionen är diskret eftersom figurnumret (n) naturligtvis måste vara heltal.

Genomgång om kontinuerliga och diskuntinuerliga funktioner, samt diskreta funktioner